Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Adatkezelési tájékoztató

A Palatinus ‘94 Kft. biztosítja személyes adatai védelmét. Személyes adatai megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Ön által leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. A Palatinus ‘94 Kft. csak azokat az adatait kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk az Ön számára, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárult. Ezen az információs oldalon összegyűjtöttük a legfontosabb információkat, amelyek alapján meggyőződhet arról, hogy milyen formában kezeljük a személyes adatait.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos tudni, mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neve, telefonszáma, e-mail címe, stb.

Az Palatinus ‘94 Kft. az itt felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban kezeli a személyes adatait:

1.     A weboldalunkon történő vásárlás:
A weboldalunkon történő vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások
Itt a regisztráció, és vásárlás során megadott adatait tároljuk. Ez lehetővé teszi, hogy vásárolni tudjon az Palatinus ‘94 Kft. webáruházában, a vásárlása után ki tudjuk állítani a megadott névre a számlát, illetve, hogy meg tudjuk különböztetni Önt a többi vásárlótól. Ezen adatai alapján tudjuk a közöttünk létrejött szerződést teljesíteni, webáruház lévén az esetek jelentős hányadában házhozszállítással teljesítjük a megrendelését. Az itt megadott adatok szolgálnak a kapcsolattartásra is, például abban az esetben, ha valamilyen információt szeretnénk Önnel közölni vagy kérdésünk lenne a megrendelt termékekkel kapcsolatban.

2.     Hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés
Hasznos információkat, ajánlatokat, akciókat és promóciókat küldünk hírlevél formájában Önnek. Hírlevelet csak abban az esetben küldünk, ha a regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül erre külön feliratkozott.

3.     Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés:
Bizonyos időközönként nyereményjátékokat szervezünk. Ezzel kapcsolatban szükség van arra, hogy a nyerteseket ki tudjuk értesíteni, illetve arra is, hogy be tudjuk azonosítani. Így tehát nyilvántartást vezetünk a játékban résztvevőkről, illetve szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a nyertesekkel. A nyereményjátékokkal kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az egyes nyereményjátékokhoz külön készített játékszabályzatban érheti el.

4.     Ügyfélszolgálathoz és panaszkezeléshez, garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelések
A Palatinus ‘94 Kft. ügyfélszolgálatot üzemeltet annak érdekében, hogy a vásárlóinkkal tudjuk a kapcsolatot tartani. Ezen platform szolgál arra is, hogy az esetleges minőségi kifogásokat kezeljük. Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind e-mail üzenetben, mind postai levélben fel tudja venni. Észrevételeiről jegyzőkönyvet veszünk fel, amely esetén jogszabály írja elő a kezelt adatok körét. Ilyen adatok többek között a neve, a címe, az Ön által vásárolt fogyasztási cikk megnevezése és az Ön által érvényesíteni kívánt jog.

5.     Profilalkotás
Hozzájárulás alapján profilalkotást végezünk annak érdekében, hogy az igényeinek, kívánságának és érdeklődési körének megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül, hirdetésekben, vagy a weboldalon jeleníthetjük meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használjuk.

Milyen jogai vannak a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatban?

1.     Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog
Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor Ön jogosult arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adatait, személyes adatai tárolásának tervezett időtartama.

2.     Helyesbítés joga
Kérés esetén Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult arra is, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

3.     Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük a személyes adatait. Ezek az indokok az alábbiak:

○      személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
○      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
○      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

○      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
○      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
○      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.     Az adatkezelés korlátozásához való jog
Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

○      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

○      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
○      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
○      az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
○      Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni

5.     Adathordozhatósághoz való jog:
Jogosult arra is, hogy az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetősége.

6.     Tiltakozáshoz való jog
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés például a Palatinus ‘94 Kft.-hez kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben megtiltja, vagy kéri az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudjuk elvárhatóan kiszolgálni.

7.     Visszavonás joga
Természetesen jogosult arra, hogy a hozzájárulásán alapuló hozzájárulását, bármikor visszavonja. Ez alapján tehát, ha például feliratkozott a hírlevelünkre, akkor bármikor kérheti, hogy a továbbiakban ne küldjünk Önnek hírlevelet.

Milyen lépéseket teszünk személyes adatai biztonsága érdekében

A Palatinus ‘94 Kft.  korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A biztonság érdekében többek között tűzfalakat, vírus- és behatolás védelmet, illetve jelszavas védelmet is alkalmazunk.

Eljárás a fentebb ismertetett jogaival kapcsolatban

A Palatinus ‘94 Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja Önt a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelme túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk az Ön számára. A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el részünkre az webshop@palatinusfurdoszoba.hu, illetve írásban a 3300 Eger, Nagyváradi út 18. szám postacímünkre. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Ön érdekében – csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta. A kérelme megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

●      regisztrációkor megadott e-mail címe
●      teljes neve
●      számlázási címe

Kezelt adatok köre, célja és időtartama
Személyes adatait természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnia azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulása alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók:

1., Regisztrálás a weboldalon

A kezelt adatok
-        e-mail cím,
-        felhasználónév,
-        felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva)

Adatkezelési cél
-        a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás
 
Adatkezelési időtartam
-        A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Adatkezelés jogalapja
-        A felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
 
2., Vásárlás a webáruházban
 
A kezelt adatok
Számlázási cím(ek):kötelező:
- vezetéknév,
- keresztnév,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)
- nem kötelező: adószám

Szállítási cím(ek): kötelező:
- vezetéknév,
-  keresztnév,
- telefonszám,
- cím (ország, irányítószám, helyiség, utca, házszám)
- nem kötelező: e-mail cím

Adatkezelési cél
-        online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége,
Adatkezelési időtartam:
 
-        A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja:
-        Online termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

3., Ügyfélszolgálat részére megadandó adatok

Kezelt adatok:

-        E-mail cím,
-        név,
-        lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám),
-        telefonszám

-        az ügyfélszolgálathoz e-mail-ben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

Adatkezelési cél:
-        Az ügyfélszolgálatra érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak.

Adatkezelési időtartam:
-        Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját, vagy a telefonbeszélgetést követő 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja:

-        Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

4., Panaszkezelés során megadott személyes adatok

Kezelt adatok
-        a) a fogyasztó neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivéve, ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt), f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) a panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelési cél:
-        Az ügyfélszolgálatra érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe tett bejegyzés dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

Adatkezelési időtartam:
-        Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panasz bejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja:
A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

5., Termék értékeléshez kapcsolódó értékelésre felhívó kérdőív kiküldése ügyfelek részére elektronikus üzenetben és termékértékelés megjelenítése

Kezelt adatok:

-        Felhívás tekintetében: az érintett email címe és a megvásárolt termék.
-        Értékelés leadását követően: Értékelő neve, osztályozás, vélemény és a megvásárolt termék.
-        A személyes adat forrása: az érintett.

Adatkezelési cél
-        Érintett által megadott elektronikus levelezési címre a termékkel kapcsolatos értékelésére vonatkozó kérdőív kiküldése és értékelésre felhívás, valamint értékelés után az értékelés megjelenítése a termék adatlapon. Visszajelzés adása a Palatinus ‘94 Kft.-től vásárolt termékkel kapcsolatban, amely segítséget nyújt a leendő vásárlók számára, illetve közvetlenül szolgálja az értékesítést, így az adatkezelő gazdasági érdeke is megjelenik.

Adatkezelési időtartam:
-        Az érintett ügyfél státuszának fenntartásáig vagy a fiókjának törléséig, ennek hiányában a tiltakozási jog gyakorlásáig.

Adatkezelés jogalapja:
-        Elektronikus levél küldésére ezen adatkezelés tekintetében a vásárlást követően egyszer kerül sor. GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Jogos érdek: adatkezelő a lehető legegyszerűbb és a legkisebb kockázattal járó módon értékelésre hívja fel a saját ügyfeleit azért, hogy a termékek mellett felhasználói értékelések jelenjenek meg, illetve az értékelés megjelenítése. Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett, amely alapján megállapításra került, hogy az adatkezelés szükséges a jogos érdek eléréshez.

6., Vásárláshoz kapcsolódó értékelésre felhívó kérdőív kiküldése ügyfelek részére elektronikus üzenetben

Kezelt adatok:

-        www.arukereso.hu oldalról érkező vásárlások után elektronikus üzenet küldése a vásárló részére.

-        Ezzel kapcsolatban kezelt adatok:

-        vásárló e-mail címe
-        vásárolt termék vagy termékek megnevezése.
-        az arukereso.hu oldalról érkezés ténye, mint személyes adat
-        a személyes adat forrása: az érintett.

Adatkezelési cél:

-        www.arukereso.hu oldalról érkező vásárlások után elektronikus üzenet küldése a vásárló részére.

-        Ezzel kapcsolatban kezelt adatok:

-        Vásárló e-mail címe
-        vásárolt termék vagy termékek megnevezése
-        az arukereso.hu oldalról érkezés ténye, mint személyes adat
-        a személyes adat forrása: az érintett.

Adatkezelési időtartam:
-        Az érintett ügyfél státuszának fenntartásáig vagy a fiókjának törléséig, ennek hiányában a tiltakozási jog gyakorlásáig, illetve az önkéntes leiratkozásig.

Adatkezelés jogalapja:
-        Elektronikus levél küldésére ezen adatkezelés tekintetében a vásárlást követően egyszer kerül sor. GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Jogos érdek: a webáruház semleges értékelésének megjelenése, szolgáltatás javítás, közvetlen ügyfélszerzés

Adattovábbítás

●      Bankkártya elfogadás: Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Simple Pay - OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. http://simplepay.hu/vasarlo-aff

●      Kiszállítás esetén
Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

○      Cégnév MPL
○      Székhely
○      info@
○      Ügymenet biztosítása (levelezés, adattárolás) Weboldalunk levelező és fájlkezelő rendszere a Google által üzemeltetett vállalati levelező és tárhely rendszeren fut. A levelező – és tárhelyrendszerben rögzített személyes adatokat a Google kezeli és tárolja. A Google G-Suite és a Google Cloud angol nyelvű adatkezelési tájékoztatója az alábbi link alatt érhető el: https://cloud.google.com/security/gdpr/

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

ADATFELDOLGOZÓ: Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? MILYEN MÓDON HASZNÁLHATJA FEL AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOT (MILYEN TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRE)? Az itt történő vásárlások után a vásárló neve, szállítási címe, számlázási címe, telefonszáma, e-mail címe a szolgáltató részére továbbításra kerül. Az adatfeldolgozás célja a kiszállítási szolgáltatás teljesítése.
MENNYI IDEIG TÁROLHATJA AZ ADATOKAT? Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.
 
ADATFELDOLGOZÓ: Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
(1118 Budapest, Homonna u. 8/A.)
Adószám: 10788110-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-169361
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? MILYEN MÓDON HASZNÁLHATJA FEL AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOT (MILYEN TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRE)? számviteli tevékenység
MENNYI IDEIG TÁROLHATJA AZ ADATOKAT? szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylat őrzési kötelezettség fennállásáig
 
ADATFELDOLGOZÓ: Neosoft Informatikai Szolgáltató Kft.
(8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2. A ép. 2. em. 1.)
Adószám: 13235109-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-010206
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? MILYEN MÓDON HASZNÁLHATJA FEL AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOT (MILYEN TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRE)?honlap üzemeltetése
MENNYI IDEIG TÁROLHATJA AZ ADATOKAT? Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés- a szerződés megszűnéséig.
ADATFELDOLGOZÓ: Könyvelés
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ? MILYEN MÓDON HASZNÁLHATJA FEL AZ ADOTT SZEMÉLYES ADATOT (MILYEN TEVÉKENYSÉGET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRE)? számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, könyvelés
MENNYI IDEIG TÁROLHATJA AZ ADATOKAT? szerződés megszűnéséig, törvényi bizonylatőrzési kötelezettség fennállásáig

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Adatvédelmi tisztviselő

Amennyiben kérdése merül fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk az ügyfélszolgálatunk címére és adatvédelmi tisztviselőnk válaszol a kérdéseire. Adatkezelő és elérhetőségei: Palatinus ‘94 Kft. (3300 Eger, Nagyváradi út 18., cégjegyzékszám: 10-09-021320, e-mail: webshop@palatinusfurdoszoba.hu, webcím: www.palatinusfurdoszoba.hu).

Jogorvoslati fórumok

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségünkön. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

●      Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
●      Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
●      Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
●      Telefon: +36 (30) 683-5969
●      Honlap: www.naih.hu
●      E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogai megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.